Cham Cham

680/= kg

Gulab Jamun

680/= kg

Dhaka Cham Cham

680/= kg

Kala Jamun

680/= kg

Pineapple Cham Cham

680/= kg

Gulabi Cham Cham

680/= kg

Malai Khaja

700/= kg

Dry Fruit Patisa

700/= kg

Plain Barfi

680/= kg

Khajoor Barfi

680/= kg

Jelly Barfi

680/= kg

Strawberry Barfi

680/= kg

Balashahi

680/= kg

Milky Pere

680/= kg

Zafrani Pere

680/= kg

Dilpasand Patisa

700/= kg

Basen Patisa

700/= kg

Mango Patisa

700/= kg

Bombay Patisa

700/= kg

Mawa Bhati

680/= kg

Meso Pak

680/= kg

Pizza Cham Cham

680/= kg

Sohan Papdri

680/= kg

Laddo Besan

680/= kg

Moti Chor Laddo

680/= kg

Special Moti Chor

680/= kg