Cham Cham

760/= kg

Gulab Jamun

760/= kg

Dhaka Cham Cham

760/= kg

Kala Jamun

760/= kg

Pineapple Cham Cham

760/= kg

Gulabi Cham Cham

760/= kg

Malai Khaja

780/= kg

Dry Fruit Patisa

780/= kg

Plain Barfi

760/= kg

Khajoor Barfi

760/= kg

Jelly Barfi

760/= kg

Strawberry Barfi

760/= kg

Balashahi

760/= kg

Milky Pere

760/= kg

Zafrani Pere

760/= kg

Dilpasand Patisa

780/= kg

Basen Patisa

780/= kg

Mango Patisa

780/= kg

Bombay Patisa

780/= kg

Mawa Bhati

760/= kg

Meso Pak

760/= kg

Pizza Cham Cham

760/= kg

Sohan Papdri

760/= kg

Laddo Besan

760/= kg

Moti Chor Laddo

760/= kg

Special Moti Chor

760/= kg