Cham Cham

1000/= kg

Gulab Jamun

1000/= kg

Dhaka Cham Cham

1000/= kg

Kala Jamun

1000/= kg

Pineapple Cham Cham

1000/= kg

Gulabi Cham Cham

1000/= kg

Malai Khaja

1000/= kg

Dry Fruit Patisa

1000/= kg

Plain Barfi

1000/= kg

Khajoor Barfi

1000/= kg

Jelly Barfi

1000/= kg

Strawberry Barfi

1000/= kg

Balashahi

1000/= kg

Milky Pere

1000/= kg

Zafrani Pere

1000/= kg

Dilpasand Patisa

1000/= kg

Basen Patisa

1000/= kg

Mango Patisa

1000/= kg

Bombay Patisa

1000/= kg

Mawa Bhati

1000/= kg

Meso Pak

1000/= kg

Pizza Cham Cham

1000/= kg

Sohan Papdri

1000/= kg

Laddo Besan

1000/= kg

Moti Chor Laddo

1000/= kg

Special Moti Chor

1000/= kg