Cham Cham

900/= kg

Gulab Jamun

900/= kg

Dhaka Cham Cham

900/= kg

Kala Jamun

900/= kg

Pineapple Cham Cham

900/= kg

Gulabi Cham Cham

900/= kg

Malai Khaja

925/= kg

Dry Fruit Patisa

925/= kg

Plain Barfi

900/= kg

Khajoor Barfi

900/= kg

Jelly Barfi

900/= kg

Strawberry Barfi

900/= kg

Balashahi

900/= kg

Milky Pere

900/= kg

Zafrani Pere

900/= kg

Dilpasand Patisa

925/= kg

Basen Patisa

925/= kg

Mango Patisa

925/= kg

Bombay Patisa

925/= kg

Mawa Bhati

900/= kg

Meso Pak

900/= kg

Pizza Cham Cham

900/= kg

Sohan Papdri

900/= kg

Laddo Besan

900/= kg

Moti Chor Laddo

900/= kg

Special Moti Chor

900/= kg