Cham Cham

720/= kg

Gulab Jamun

720/= kg

Dhaka Cham Cham

720/= kg

Kala Jamun

720/= kg

Pineapple Cham Cham

720/= kg

Gulabi Cham Cham

720/= kg

Malai Khaja

740/= kg

Dry Fruit Patisa

740/= kg

Plain Barfi

720/= kg

Khajoor Barfi

720/= kg

Jelly Barfi

720/= kg

Strawberry Barfi

720/= kg

Balashahi

720/= kg

Milky Pere

720/= kg

Zafrani Pere

720/= kg

Dilpasand Patisa

740/= kg

Basen Patisa

740/= kg

Mango Patisa

740/= kg

Bombay Patisa

740/= kg

Mawa Bhati

720/= kg

Meso Pak

720/= kg

Pizza Cham Cham

720/= kg

Sohan Papdri

720/= kg

Laddo Besan

720/= kg

Moti Chor Laddo

720/= kg

Special Moti Chor

720/= kg