Cham Cham

800/= kg

Gulab Jamun

800/= kg

Dhaka Cham Cham

800/= kg

Kala Jamun

800/= kg

Pineapple Cham Cham

800/= kg

Gulabi Cham Cham

800/= kg

Malai Khaja

820/= kg

Dry Fruit Patisa

820/= kg

Plain Barfi

800/= kg

Khajoor Barfi

800/= kg

Jelly Barfi

800/= kg

Strawberry Barfi

800/= kg

Balashahi

800/= kg

Milky Pere

800/= kg

Zafrani Pere

800/= kg

Dilpasand Patisa

820/= kg

Basen Patisa

820/= kg

Mango Patisa

820/= kg

Bombay Patisa

820/= kg

Mawa Bhati

800/= kg

Meso Pak

800/= kg

Pizza Cham Cham

800/= kg

Sohan Papdri

800/= kg

Laddo Besan

800/= kg

Moti Chor Laddo

800/= kg

Special Moti Chor

800/= kg