Cham Cham

840/= kg

Gulab Jamun

840/= kg

Dhaka Cham Cham

840/= kg

Kala Jamun

840/= kg

Pineapple Cham Cham

840/= kg

Gulabi Cham Cham

840/= kg

Malai Khaja

860/= kg

Dry Fruit Patisa

860/= kg

Plain Barfi

840/= kg

Khajoor Barfi

840/= kg

Jelly Barfi

840/= kg

Strawberry Barfi

840/= kg

Balashahi

840/= kg

Milky Pere

840/= kg

Zafrani Pere

840/= kg

Dilpasand Patisa

860/= kg

Basen Patisa

860/= kg

Mango Patisa

860/= kg

Bombay Patisa

860/= kg

Mawa Bhati

840/= kg

Meso Pak

840/= kg

Pizza Cham Cham

840/= kg

Sohan Papdri

840/= kg

Laddo Besan

840/= kg

Moti Chor Laddo

840/= kg

Special Moti Chor

840/= kg